EN language EN        SK language SK

Plenary Lectures

Kósa Karol
ROZVOJ PRENOSOVEJ SÚSTAVY SLOVENSKA V NASLEDUJÚCOM DESAŤROČNOM OBDOBÍ
DEVELOPMENT OF THE SLOVAK TRANSMISSION SYSTEM IN THE NEXT TEN YEAR PERIOD

Máslo Karel
PAN-EURÓPSKA ELEKTRIZAČNÁ SÚSTAVA: SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ
PAN-EUROPEAN POWER SYSTEM: PRESENT STATE AND FUTURE

Hanzel Andrej
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PRAVIDLÁ PREVÁDZKOVANIA VEĽKEJ SYNCHRÓNNE PREPOJENEJ SÚSTAVY KONTINENTÁLNEJ EURÓPY
BASIC TECHNICAL RULES FOR OPERATION OF THE LARGE SYNCHRONOUSLY INTERCONNECTED SYSTEM OF CONTINENTAL EUROPE

Kovács Zoltán
ŤAŽKÉ HAVÁRIE JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ: VÝSLEDKY BEZPEČNOSTNÝCH ANALÝZ VERZUS PREVÁDZKOVÉ SKÚSENOSTI
SEVERE ACCIDENTS OF NUCLEAR POWER PLANTS: RESULTS OF SAFETY ANALYSES VERSUS OPERATIONAL EXPERIENCES

Benda Vítězslav
SÚČASNÉ TRENDY V OBLASTI FOTOVOLTIKY
PHOTOVOLTAIC CELLS AND MODULES - STATE OF THE ART AND TRENDS

Mikuš Tibor
VYBRANÉ OTÁZKY ENERGETICKEJ BEZPEČNOSTI V SR V KONTEXTE VÝVOJA UDALOSTÍ POSLEDNÝCH DESAŤROČÍ A KĽÚČOVÉ ZÁSADY TVORBY ENERGETICKEJ STRATÉGIE
SELECTED QUESTIONS OF ENERGY SECURITY IN SLOVAK REPUBLIC WITHIN THE CONTEXT OF THE EVENTS OF RECENT DECADES AND KEY PRINCIPLES OF FORMATION OF ENERGY STRATEGY

Invited Lectures

Kovács Zoltán, Spenlinger Robert
POUŽITIE TEÓRIE EXTRÉMNYCH HODNÔT V PSA VONKAJŠÍCH UDALOSTÍ PRE REAKTORY VVER 440
USING OF EXTREME VALUE THEORY IN EXTERNAL EVENT PSA OF WWER440 REACTORS

Straka Milan
JE POTREBNÝ KOORDINOVANÝ ROZVOJ TRANSFOMAČNÉHO VÝKONU 400/110 KV A PRENOSOVEJ KAPACITY 110 KV VEDENÍ?
DO WE NEED COORDINATED DEVELOPMENT OF TRANSFORMERS 400/110 KV AND TRANSMISSION CAPACITY OF 110 KV LINES?

Pruski Piotr, Paszek Stefan

CALCULATION OF ELECTROMECHANICAL EIGENVALUES BASED ON ANGULAR SPEED WAVEFORMS AT PULSE AND SHORT- CIRCUIT DISTURBANCES

Karel Máslo

ADVANCED CONTROL AND MODELLING OF FUTURE POWER SYSTEM

Packa Juraj, Kujan Vladimir, Štrkula Daniel, Šály Vladimír, Váry Michal
VPLYV VYBRANÝCH DEGRADAČNÝCH FAKTOROV NA DIELEKTRICKÉ VLASTNOSTI KÁBLOV PRE FOTOVOLTICKÉ APLIKÁCIE
TTHE INFLUENCE OF SELECTED DEGRADATION FACTORS ON THE DIELECTRIC PROPERTIES OF CABLES FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS

Lapin Milan, Melo Marian
KLIMATICKÁ ZMENA, MOŽNÉ DÔSLEDKY, OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE, ADAPTAČNÉ A ZMIERŇUJÚCE OPATRENIA
CLIMATE CHANGE, POSSIBLE IMPACTS, RENEWABLE ENERGY, ADAPTING AND MITIGATION OPTIONS

Glowacka Natalia, Gaduš Ján, Kiss Gabriel, Slobodník Jaroslav
POTENCIÁL BIOMASY MIKRO RIAS PRE VÝROBU BIOPLYNU
POTENTIAL OF MICROALGAE BIOMASS FOR BIOGAS PRODUCTION

Mikolášek Miroslav, Perný Milan, Šály Vladimír, Harmatha Ladislav, Huran Jozef
VÝVOJ KREMÍKOVÝCH SLNEČNÝCH ČLÁNKOV S IZO A ITO ANTIREFLEXNÝMI VRSTVAMI
DEVELOPMENT OF SILICON HETEROJUNCTION SOLAR CELLS WITH IZO AND ITO ANTIREFLECTION COATINGS

Login

Email:

Password

Registration

Lost password

High Tatras - Tatranske Matliare
May 31 - 2 June, 2016
to top