EN language EN        SK language SK
Vysoké Tatry - Tatranské Matliare
                                       21. - 23. máj 2013

4. február 2013 - 2. oznámenie

2. január 2013 - Prvé oznámenie

všetky aktuality

Medzinárodná vedecká konferencia:

Obnoviteľné zdroje energie 2013

a workshopy

Usporiadatelia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
Slovenský výbor Svetovej energetickej rady
VUJE a. s.

Cieľ medzinárodnej vedeckej konferencie

Obnoviteľné zdroje energie sú perspektívnou alternatívnou ekologicky prijateľnou formou získavania energie (elektrickej, tepelnej) umožňujúce trvalo udržateľný rast. Konferencia vo svojom programe zahrňuje rôzne formy obnoviteľných zdrojov energie: slnečnú energiu (fotovoltaiku), chemickú energiu (spracovanie biomasy a jej využitie v kogeneračných jednotkách), energiu vetra a vody a geotermálnu energiu. Obsah týchto jednotlivých oblastí bude začlenený do rámca pozvaných prednášok, ústnych príspevkov a v posterovej sekcii. V rámci konferencie budú prezentované aj vedecké výsledky Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré bolo zriadené v r. 2009 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Záštita

Ministerstvo hospodárstva SR

Garant

prof. Ing. František Janíček, PhD.

Generálni partneri            
to top