EN language EN        SK language SK
Energetika - Ekológia - Ekonomika 14. medzinárodná vedecká konferencia EEE 2018

O konferencii EEE

Predseda medzinárodného programového výboru

František Janíček

Cieľ

Cieľom konferencie Energetika – Ekológia - Ekonomika 2018 je prispieť prostredníctvom odborníkov zo všetkých oblastí energetiky, ekológie a ekonomiky formou prednášok, prezentácií a diskusie o súčasnom stave energetického hospodárstva, k ďalšiemu ekonomickému a sociálnemu rozvoju. Dôležitou súčasťou je tiež zamerať sa na dotvorenie koncepcie celkovej energetickej politiky, technických a ekonomických možností získavania energetických zdrojov a ich hospodárneho a ekologického využívania.

Obsahová náplň

Energetika, ekológia a ekonomika majú široký interdisciplinárny záber z pohľadu slovenského hospodárstva. Vyrovnanosť a vyváženosť týchto pojmov a ich vzájomných väzieb sú jednou zo základných podmienok energetickej bezpečnosti a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. V súčasnosti je dôležité chápať energetiku, ekológiu a ekonomiku nielen z pohľadu regionálneho rozvoja, ale aj zo širšieho aspektu európskeho a svetového priestoru.

Slovensko má minimálne zásoby primárnych energetických zdrojov a je odkázané na ich dovoz. Ďalšie formy energie sú tiež obmedzené prírodnými, ekologickými, technickými a ekonomickými možnosťami. Získavanie týchto zdrojov energie a ich hospodárne využívanie je jednou z úloh celkovej hospodárskej politiky a prosperity štátu ako aj zabezpečenia energetickej bezpečnosti.

Tematické okruhy

  1. Stratégia energetickej bezpečnosti SR
  2. Legislatívne formy zabezpečovania energetickej politiky v podmienkach EÚ a SR
  3. Základné právne normy a úlohy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  4. Zvyšovanie hospodárnosti a znižovanie energetickej náročnosti energetických zariadení
  5. Možnosti vedy a výskumu pri napĺňaní energetickej politiky SR
  6. Rozvoj jadrovej energetiky
  7. Rozvoj prenosovej sústavy SR a distribučných sietí
  8. Obnoviteľné zdroje – vplyv na prevádzku elektrizačnej sústavy
  9. Ekonomické nástroje v podmienkach liberalizovaného trhu s elektrinou
  10. Smart Grid technológie a koncept Smart City


Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Vysoké Tatry - Tatranské Matliare
5. - 7. jún 2018
to top