EN language EN        SK language SK
Obnoviteľné zdroje energie 7. medzinárodná vedecká konferencia OZE 2018

Predseda medzinárodného programového výboru

Július Cirák

Cieľ

Cieľom konferencie je vytvorenie spoločnej platformy pre výskumných pracovníkov a odborníkov zaoberajúcich sa rôznymi oblasťami obnoviteľných zdrojov energie. Konferencia umožní vzájomné porovnanie a výmenu skúseností, či už v oblasti základného výskumu materiálov a systémov pre OZE, ale aj možnosti reálneho praktického využívania OZE v hospodárstve v náväznosti na ekonomické a ekologické aspekty.

Obsahová náplň

Obnoviteľné zdroje energie sú perspektívnou alternatívnou ekologicky prijateľnou formou získavania energie (elektrickej, tepelnej) umožňujúce trvalo udržateľný rast. Konferencia vo svojom programe zahrňuje rôzne formy obnoviteľných zdrojov energie: slnečnú energiu (fotovoltaiku), chemickú energiu (spracovanie biomasy a jej využitie v kogeneračných jednotkách), energiu vetra a vody a geotermálnu energiu. Obsah týchto jednotlivých oblastí bude začlenený do rámca pozvaných prednášok, ústnych príspevkov a v posterovej sekcii. V rámci konferencie budú prezentované aj vedecké výsledky Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré bolo zriadené v r. 2009 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Tematické okruhy

 1. Nové materiály vo fotovoltike a pokročilé fotovoltické systémy
 2. Organická fotovoltika, koncepcie a realizácia
 3. Možnosti ďalšieho využívania hydroenergetického potenciálu a optimalizácie prevádzky jestvujúcich vodných elektrární
 4. Biomasa – zdroj energie a materiálov
 5. Regulácia, dispečing a ekonomické súvislosti pri využívaní veternej energie
 6. Možnosti využitia geotermálnej energie
 7. Vývojové trendy v technológiách OZE
 8. Možnosti financovania projektov OZE
 9. Národná a medzinárodná spolupráca v rozvoji OZE
 10. Úloha energetickej politiky v rozvoji OZE
 11. Legislatíva OZE v EÚ a SR
Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Vysoké Tatry - Tatranské Matliare
5. - 7. jún 2018
to top